دلیل ۵ از ۴۴

زدن خامنه ای و یا اشلو کردن او بدون اشلو شدن خیلی ها که حتی خودشان هم فکر نمیکنند دامنه و امتداد و یا مبدا وجود خامنه ای هستند ، امکان ندارد

اشلو شدن خامنه ای برای یک همبودگاه و یا جامعه نیاز به اشلو شدن بخشی از خود درونی تک تک افراد همبودگاه دارد که بروز دهنده تفکر خامنه ای مآبانه هستند. و بزرگترین جایگاه بروز تفکر خامنه ای مآبانه کم آگاهی یا ناآگاهی هست. کم آگاهی از فرهنگ و هنر و تاریخ سرزمین ایران ،‌کم آگاهی از تاریخ پر شکوه و گاه کم شکوه آن ، به هر روی پیچیدگی اشلو شدن خامنه ای و شیعه با اسلام نیز یکی از مشکلاتی هست که به آن میپردازیم

با توجه به دلیل پنج از ۴۴ در اینجا اشاره ای به پنج گاه ستایشی میکنیم که سلمان پارسی به محمد یاد داد. در فرهنگ ایران و آیین زرتشتی پنج گاه نیایش اهورا مزدا انجام میشده است با نامهای

هاون‌گاه، از برآمدن آفتاب تا نیمروز: واژه « هاون » همان کلمه هاون امروزی است و از ریشه اوستایی به معنی « فشردن» آمده است، چون بامدادان و هنگام برآمدن آفتاب، موبدان گیاه سپندینه هوم را می‌کوبند و با آدابی ویژه از آن شربتی تقدیس شده فراهم می‌آورند‌

رپیتون‌گاه (یا گاه رفتون) از نیمروز تا سه ساعت پس از نیمروز: از روز اورمزدوآبانماه یعنی آغاز زمستان بزرگ (بیست و پنجم مهر ماه تقویم رسمی) تا پایان سال، گاه‌رفتون وجود ندارد و خواندن نماز گاه‌ رفتون جایز نیست. گاه هاون در این روزها از برآمدن آفتاب تا سه ساعت پس از نیمروز می‌باشد، یعنی با کوتاه شدن طول روز گاه هاون جایگزین گاه رفتون میشود. در یکم فروردین‌، گاه رپیتون به جای خود باز می‌گردد

اوزییرین گاه (یا گاه ازیرن)، از ساعت سه پسین تا فرو رفتن آفتاب: اوزیر واژه‌ای مرکب است. اوز به چم « بیرون، آن سوی»، و ایرن به چم «‌روز» است و روی‌هم‌رفته به چم «‌پسین‌، آن سوی روز» است.

اییویسروثریمه‌گاه (یا گاه ایوه سریترم)٬ از فرورفتن آفتاب و پیدا شدن ستاره شامگاهی در آسمان تا نیمه شب: اییویسروثریمه احتمالاً به چم «آهسته فرا رسنده» است. در بندهش در توضیح این گاه چنین آمده است: «هنگامی که ستاره موجود در آسمان آشکار شد تا نیمه شب‌»

اوشهینه‌گاه (یا گاه اشهن)، از نیمه شب تا بر‌آمدن آفتاب: واژه اوشهین از واژه اوشاه به معنی « سپیده‌دم‌» گرفته شده است. گاه اشهن بنام روز قبل خوانده می‌شود. یعنی آغاز روز از بر آمدن آفتاب در گاه هاون در نظر گرفته می‌شود

حال آنهایی که تا بحال نمیدانستند چرا مسلمانان پنج بار نماز میخوانند میفهمند که سلمان پارسی آنرا به محمد آموزش داده است و یا محمدامین که سواد خواندن و نوشتن و محاسبات کاروانداری نیز داشته است در سفرهای خودش به خارج از حجاز دیده بوده است و البته نام نماز نیز کاملا ایرانی هست و حتی دست و روی شستن و یا آبدست نمودن و یا وضو گرفتن نیز از فرهنگ ایران به اعراب رسیده است

پس ایرانی که میخواهی به زبان عربی کلمه هایی را بگویی که مفهوم آنها را نیز نمیدانی اندکی بیندیش و به خودت بگو که چرا یک ایرانی بایستی به زبان عربی که نمی فهمد با خدایش گفتگو کند اگر نیاز داشته باشد که به خدا اعتقاد داشته باشد چون علم و دانش تا آن حد پیشرفت کرده است که بتوان نام و یاد خدا را به چلنج یا بحث کشانید ،‌خامنه ای که ضحاک زمان هست او سر جای خودش که به راحتی میتوان یک انسان را به چلنج کشید. پس در این بخش پنج از ۴۴ به موضوع پنج گاه نیایش میپردازیم که از فرهنگ ایران به اسلام و شیعه رفته است و اگر همه ایرانیان این را میدانستند و شرافت و اخلاق راستی و درستی هم پا برجا بود باز آيا فکر میکنید که یک نفر در روز جمعه پشت سر یک آخوند میرفت برای خواندن نماز جمعه. اگر مردم آگاه بشوند و اجازه ندهند به خود فروختگان بی بی سی مغز و وی او آ چشم و گوش و … طبعا طرح خوب اقتصاد مقاومتی ( تولید – اشتغال) میتواند مورد حمایت ایرانیان آزادیخواه نیز قرار بگیرد مخصوصا وقتی که پایه های اساسی حقوق بشر در نهاد جامعه ایران ریخته بشود و طبعا همینجا هست که خامنه ای بایست اشلو بشود تا حقوق نخستین انسانی که فرهنگ ایران زاینده آن هست بتواند جایگزین این حکومت جهل و جنون آخوندی – شیعی ( اسلامی)‌بشود/ فقط یک لحظه فکر کنید که دنیا بدون اسلام چقدر آسوده تر بود…… ادامه در بخش شش از ۴۴

این را هم می آورم اگر نیاز بود به کودکان یاد بدهید تا بتوانند بهتر به خاطر بسپارند که چه گاهی را در زمستان نداریم و گاههای دیگر کی هستند؟ برای نیایش خدا آزاد هستید و با هر فکرو زبانی میتوانید آنرا انجام دهید فقط مهر کنیدو فکر نکنید با آزار دادن خود و یا دیگری و فکر کوتاه مثل المغضوب و الضالین دارید نیایش خدا را میکنید،‌خدای ایران خدای مهر و دوستی و مهربانی هست و اون مغضوب و ضال را به خدای سنگی اعراب که خیلی هم اصرار دارند که بگویند و حقنه بکنند که خدایی به غیر از او نیست ! ولی هست ،‌( مثل پول ،‌ماشین ،‌خانه ، هواپیما و … اینها همه خداهای نوین هستند )بسپاریم( دقت کرده اید که عرب چه اصراری دارد که بگوید لا اله الا الله !‌حالا اگر اسم پدر محمد عبدالصمد بود همه مسلمانان میگفتند لا اله الا الصمد ! ) – بر قرار باشید

من که هسـتم زرتشـتی
دارم سـِدرِه و کُـشـتـی

هــر روز از دل و جونـم
پـیـش خـدای خـوبـم

پنج بــار، در شـب و روز
یـادِ اورمـزدِ پـیــروز

دست و رویم می شـویم
پیرهن ِخوب می پوشم

* * * * *

وقـتـی سَـر زَد سـپـیده
گاه هـــاوَن رســـیـده

تا ظهر مـا مـی تـونیـم
هـاوَن گاه رو بخـونیـم

بعـد از هاوَن ، رَپـیـتوَن
مـی یـاد بـَرا تو و مـن

رَپیـتوَن هستش تا ســه
بعدش اُزیرَن مـی رسـه

* * * * *

بـایـــد یـادم بـمــونــه
ایـن نکـتـه که آســونه

از آبــان مــاه تـا نــوروز
رَپیتوَن نداریـم هــر روز

تـو پایـیــز و زمســتـون
هاوَن تا ۳ اسـت، بـدون

گـاه اُزیــرَن همـیـشـــه
هستش تا که شب بشـه

* * * * *

وقـتی هــوا تاریــک شـِه
اَیوی سَروترِم گاه می­شه

این گاه تا نیمه شب هست
تا ســاعــت دوازدَه سـت

از نـیـمــه شـب تا فــردا
می رســه آخــریـن گاه

اُشـیهـن نــام این گاهــه
تا آفـتــاب دَرآد دوبــاره

* * * * *

اینــا پنــج گـاه ِ نمـازه
نیـایــش چـــاره سـازه

 پاینده ایران آزاد با ایرانیان آزاده و سربلند

خلبان آرشید مطیع قوانین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *