دلیل سه از ۴۴

با توجه به اهمیت شماره ۳ در فرهنگ ایران تصمیم گرفتم که یکی از مقاله های چاپ شده درون ایران را که مربوط به دکتر خ. محمودی میباشد را در این بخش بیاورم. ذکر این نکته را هم لازم میدانم که در فرهنگ ایرانی میگوییم تا سه نشود بازی نشود، سه رنگ پرچم شیر و … Continue reading دلیل سه از ۴۴