دلیل دو از ۴۴ – پایه همه دلیل ها

بی گمان از روز های نوشتن دلیلهای دوم تا به امروز که ششم فروردین ماه هست ،‌چند روزی گذشته است وچون پایه همه دلیل های این وب سایت در این روز( بصورت سمبولیک) زاده میشود یعنی مردی بنام اشو زرتشت ، بنابراین تصمیم گرفتم که نوشتن و نام بردن از آن انیرانیان را تا به امروز مسکوت بگذارم و زایش زرتشت را به خودم ، شما و همه ایرانیان و جهانیان شادباش بگویم و باز ذکر این نکته را لازم میدانم که ایران پیش از زرتشت وجود داشته است و طبعا فرهنگ ایران بوده است که مردی بنام زرتشت را بوجود آورده است فرهنگی با تمام خوبی ها و بدی هایش ولی یک فرهنگ انسانی بوده است که پادشاه آن فرهنگ ایرانی پیش از زرتشت( شاه ویشتاسب یا شاه گشتاسب) آن مقدار از درک و فهم و خرد داشته است که زرتشت را به بارگاهش دعوت کند و حرفهای او را بشنود با عالمان زمان خودش و روش او را جاری کنند. مردی که با سه تکیه کلام آمد و هیچگاه نیز نگفت که از بالا آمده است، خود زرتشت امکان اندیشیدن دوباره را در گفته هایش بخشید تا مقدس نشود و بر مبنای همان اعتماد به اندیشه بزرگ انسانی اش هست که من امروز با تکیه بر همه دانسته هایی که علم در اختیارمان قرار میدهد به راحتی میتوانم نگریه زرتشت را در خصوص اوروان یا روان و یا زندگی پس از مرگ رد کنم و باز اقتدا به روش و منش زرتشت بکنم و بگویم گفتار نیک ، اندیشه نیک و کردار نیک!  و اکنون که دارم به ضحاک زمان یعنی خامنه ای و دار و دسته اش هنگامی میدهم تا پیش از اشلو شدنشان ، باز این گفتار نیک هست و کردار نیک و اندیشه نیک که پیش زمینه و آمادگی بدهم برای جنگیدن با دشمن ایران

 انجام یک کار قهریه و خشونت بار نمیتواند جز کردار نانیک باشد بلکه با هدفی که به نفع ایران و فرهنگ انسانی ایران باشد پدافند دشمن ایران ولو یک دشمن خانگی ( مثل آخوند و شیعه)باشد کلا در جهت کردار نیک هست

طبعا این خلاف میل نوکران انگلیس یا بخشی از پارسیان هند میباشد که بنام زرتشت و زرتشتی گری، خنثی  بودن را و ادامه روند سیر قهقرایی و رو به سقوط هازمان و جهان  نیک اندیش ، نیک رفتار و نیک کردار را سرلوحه کارهای خود قرار داده اند و من به شدت با این نقش ریاکارانه و فریب کارانه آنها دچار مشکل هستم. جای بسی خوشبختی هست که پس از تحقیق و مطالعه در مورد پارسیان هند کلا راه خودم را از آنها جدا کردم تا دیگر وقتم را با آنها بیش از پیش هدر ندهم. در پی تحقیقات و مطالعه در خصوص پارسیان هند که در حال زوال و نابودی هستند ( و طبعا راه زرتشت را سپری نمیکنند که محکوم به نیستی و پایان پذیری هستند) متوجه شدم  که بخشی از پارسیان هند بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر(مخصوصا تریاک به سمت چین ) بوده اند که ادامه روند استعمارگرانه انگلیس با تکیه بر اسلحه ، برده کشی و برده داری( مخصوصا برده داری نوین فعلی) و مواد مخدر بوده است. بی گمان این روشنگری در آغاز راه خود هست و پس از تعیین تکلیف وضعیت ایران با ولایت وقیح و موضوع شیعه در  فرصت مقتضی به آن خواهم یا خواهند پرداخت

ذکر این نکته را لازم میدانم که زمانی که رییس سازمان زرتشتیان جهان به من نوشت که اقدامات من موجب نسل کشی زرتشتیان در ایران میباشد به او گفتم که در اشتباه هست چون حکومت اسلامی زورش به بهایی ها نرسیده است چگونه ممکن است بخواهد حتی تصور کند که آیین اهورایی را در ایران سر به نیست بکند؟ – البته الآن میفهمم که منظورش چه بوده است چون دزدیهایی را که بنام خیریه انجام میدهند دست روی آن گذاشته ام و صد البته که همینک فرصت آنها را ندارم ولی همانگونه که بالا گفتم در هنگام مقتضی به آن خواهم پرداخت با تکیه بر آمار و ارقام و متن اساسنامه ها و ادعاهای خودشان در جلسات هییت مدیره انجمن جهانی زرتشتیان و ………………. که البته  در این میان کارشکنی های تراست فاند اروپایی زرتشتیان نیز قابل ذکر هست که باز به هنگام مقتضی به آنها و همه نوکران با جیره و بی جیره و مواجب انگلیس خواهم پرداخت (اعم از آنانکه که در بی بی سی و … به کشور خود خیانت میکنند وکمک به چرخیده شدن چرخ ارباب ارتباط جمعی چونان بی بی سی و یا وی او آ میکنند که مطلقا در جهت سربلندی و اقتدار ایران نیست/ اندکی غیرت هم خوب هست/ اینرا به همه کارکنان ایرانی بی بی سی و وی او آ و ……بخش ایران و همه آن کسانی که خودکشی میکنند تا بی بی سی بخش ایرانی با آنها مصاحبه بکند میگویم ننگ بر شما و بی غیرتی شما نسبت به کشورتان که حتی یکبار از بی بی سی نخواستید بابت بروز فاجعه ۵۷ از ایران و مردمان ایران و همه جانباختگان راه آزادی و اقتدار میهن عذر خواهی نماید/) باز هم از این بگذریم تا به هنگام مقتضی

نکته دیگر ؛ بخش بسیار ترسویی هستند که در درون ایران باز نام زرتشتی بر روی خود گذاشته اند  که تک و  توک بین آنها انسان والا و با شهامت پیدا میشود ولی باز سایه سیاه پشت سر هم زنی ها، دروغپردازی ها و چند چهره بودن های بخش غالب آنها باعث میشود که آنها اگر هم یک خرده ادعایی در خصوص آزادگی بکنند پس از اندکی زیر آن بزنند و رفیق نیمه راه باشند و ….. اینها بیشتر از دیگر ترسویان، بزرگترین دروغ را به خود و دیگران میگویند. این نمونه بسیار بارزی هست که چرا دروازه های افسانه ای ایران به دست اعراب گشوده شد و با کمال تاسف از شکستی که در برابر اعراب داشتیم بازمن خوشحالم که بر طبق اعتبار شاهنامه و دیگر رفرنسهای تاریخی ،‌این شکست، نتیجه از هم گسیختگی درونی خودمان بوده است ، پس ما از خودمان شکست خوردیم و نه عرب هزار و چهارصد سال پیش ( هر چند اعراب امروز هم مطلقا چنگی به دل نمیزنند و رشد فرهنگی و فکری آنچنانی پس از هزار و چهارصد سال نداشته اند- نگاهی به وضعیت زنان در صحرای سینا، مخصوصا آنان که بیوه شده اند و یا عدم اجازه رانندگی زنان و قوانین غیرانسانی اسلامی و تبعیض شدید علیه شیعه در عربستان و یا مسیله ناقص العقل بودن زن بر طبق قوانین اسلامی ولی همین زن ناقص العقل از دید مسلمان احمق وقتی به مسیله بردگی جنسی میرسد بلوغی زودتر از جنس مرد یا مذکر دارد،‌واقعا ننگ بر پذیرندگان چنین دیدگاه هایی……. خود حاوی این امر مهم میباشد که نه تنها اعراب عربستان بلکه اکثر کشورهای مسلمان رشد فرهنگی، اقتصادی و صنعتی نداشته اند و بعنوان مثال علیرغم اینکه عربستان به سوریه ای ها بسیار نزدیکتر بود ولی لشکر پناهجوی جنگ مسلمان با مسلمان عازم اروپا شد که پناهندگی اخذکند و صد البته به نفع اروپا تا نیروی کار ارابه های صنعتی باشند تا باز خاورمیانه و جهان را در کام سیستم سرمایه داری بکشاند)، باز گردم به موضوع خودمان یعنی کسانی که ادعای زرتشتی گری در ایران میکنند،  اگر زرتشتیان ایران معتقدند که در پناه اسلام و شیعه  در ایران به راحتی میتوانند زرتشتی بمانند و  برنامه های زرتشتی گری را پیاده و اجرا کنند،‌کاملا در اشتباه هستند. اگر آنها دل خود را خوش کنند به یک کارت زرتشتی که به صورت موالی آنها را تفکیک نموده اند و زیر پرچم ننگین الله نشان حکومت ننگین اسلامی بنشینند و عکس خمینی ملعون و خامنه ای ضحاک زمان را بر روی میز نیایش گهنبار خود بگذارند و ادعای راستی و درستی و نیایش برای ایران بکنند که مهر ایران افزونتر باشد، بی گمان دروغگو و ترسو هستند و یک دروغگو و ترسو نمیتواند یک زرتشتی راستین باشد. با این دروغ و دروج ها نیز نمیتوان به راه اشا و درستی رسید و این مماشات و سر . خم کردن آنها در برابر حکومت ننگین اسلامی کوچکترین نشانه ای از زرتشتی گری را ندارد. زرتشتی گری یعنی اینکه ایرانت را از چنگال اسلام و مسلمان ( ولو شیعه ) و چپی و توده ای و مجاهد خلق و هر نوع وابستگی فکری غیر ایرانی که رشد انسان ایرانی و کلا رشد فکری و خوشبختی انسان را متوقف میکند، رهایی ببخشی و اقتدار راستی و درستی را باز به ایران بازگردانی و هر آن اشتباهی که ما را به سقوط رسانید ،‌دوباره باز انجام ندهیم . اگر کسانی خواستند برای اصلاح سیستم حرفی بزنند یا فکر نوینی داشته باشند،‌سر آنها و چهارصد تن از یارانشان را وارونه در زمین فرو نکنیم و قلع و قمشان نکنیم آنهم به نام زرتشت. در دیدگاه انسانی زرتشت، مقام انسان والاست و این دیدگاه میتواند در جای دیگری از زمین وجود داشته باشد حتی بدون اینکه نام زرتشتی و زرتشتی گری داشته باشد،‌پس سر خط را گم نکنیم و به حاشیه نپردازیم/ هدف انسان هست و طبعا فرهنگ ایرانی طی هزاره ها توانسته است که به خوبی نشان بدهد که همانگونه که به پیشواز بهار میرود میتواند به پیشواز دوباره انسانیت نیز برود

به همین روی در این روز بزرگ که به راحتی میتواند ده روز یا صد روز اینطرف یا آنطرفتر باشد و باز هیچ فرقی نمیکند ( هیچگونه تعصبی بر روی حادثه و شخص وجود ندارد) بلکه ایده و نوع نگاه و تفکری که میتواند با خاصیتهای زندگی امروزین ما ،‌ منطبق باشد مهم هست. به صورت سمبلیک و نشانه امروز ششم فروردینماه را روز زایش زرتشت نامیده اند- ما هم آنرا گرامی میداریم و این فرصت را مغتنم میشمارم که از همه آنان که ادعای زرتشتی گری را دارند دعوت نمایم که به راه راستی و اشا بازگردند

روز زایش اشو زرتشت فرخنده باد و امیدوارم که ایران عزیزمان از دروغ و خشکسالی ( مخصوصا فکر و اندیشه )‌به دور باشد تا بتوانیم کشورهای وارث تمدن ایران را به زودی در زیر یک سقف انسانی دوباره ببینیم

بایستی زرتشتی گری را ساده بنماییم و از تمام بزک و دزدکهایی که به آن الحاق شده است دوری گزید،‌انسان مدرن و گرفتار امروزی  بایستی بداند که با گفتار نیک ،‌اندیشه نیک و کردار نیک میتواند یک زرتشتی باشد و نیازی به کارت تاییده هیچ وزارت خانه ای یا گروهی نیست که او را زرتشتی بدانند. بگو اشم وهو و ایشتم استی یعنی اینکه: راستی بهترین گزینش هست و مایه خوشبختی هست

و چه بسا در آینده آزاد ایران به این نتیجه برسیم که انسان مدرن امروزی نیازی به نام دین برگزیدن برای خود ندارد و گفتار و کردار و اندیشه اش راست باشد کافی هست. اگر دین و پیروان آن بر روی زمین به سر و صورت هم نکوبند و جنگ راه نیندازند ،‌آنگاه سیستم استعمار گر پیر اسلحه – برده داری و مواد مخدر از چه راهی میخواهد به بدبختی بیشتر انسانها دامن بزند تا قایق های تفریحی خودشان را مجلل تر بکنند

پاینده ایران آزاد که سر منشاء آزادی بخش عمده ای از جهان خواهد بود

و آنچه همیشه ادامه خواهد داشت جنگ نیکی و بدی هست

جنگ پاکی و پلشتی و امید که دیگر یک دوره ۱۴۰۰ ساله به چیزی مشابه اسلام ننگین نبازانیم خودمان را

خلبان آرشید مطیع قوانین

ششم فروردینماه ۳۷۵۵ یکتایی زرتشتی – ۲۵۷۶ شاهنشاهی هخامنشی/۲۶ مارس ۲۰۱۷ ترسایی

پی نوشت: نوکران و خودفروختگان اجنبی ها خوب ترجمه کنید برای اربابانتان ببرید ای لقمه ناپاکان انیرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *