دلیل یک از ۴۴

خامنه ای٬‌نخستین دلیل این هست که ما ایرانی هستیم و ایران و ایرانی تاثیر خودش را در جهان نشان داده که بخیل های دور و نزدیک توان دیدن آن عظمت فرهنگی و اقتدار فکری را ندارند و در صدد تفرقه افکنی و جدا نگری هستند تا کارشان را بهتر به پیش ببرند

با قضیه نسل کشی که انگلیس صد سال پیش در ایران با ایجاد قحطی بزرگ بوجود آورده است چه بهتر بود که سالها قبل این اپوزیسیون ناکارآمد٬‌که من آنها را پوفیزیسیون می نامم یک کار اساسی روی آن انجام داده بودند که حالا در سطح یک دولت سایه میتوانستیم به صورت رسمی تر گفتگو کنیم و عوض اینکه انرژی هایمان اینگونه هدر برود در یک روند متحد بین دولت غالب اسلامی و دولت مخالف سایه میتوانستیم به قضیه  نسل کشی انگلیسیها بپردازیم و بدانیم که در شرایط مخالفت درونی خودمان نیز مسیله حفظ تمامیت ارضی  ایران گرامی مان مهم میباشد و طبعا دستهای پنهان و نهان با خیانت مخالف اقتدار ایران هستند

فردی به نام اشو زرتشت با دیدن پادشاهی به نام گشتاسب نگریه خود را گفت و پادشاه عالمان را جمع کرد و با زرتشت به گفتگو پرداختند که در نهایت نگریه های او را پذیرفتند و ادامه داستان

ارتباط این موضوع با این برنام در این هست که اگر خامنه ای در طی این چهل و چهار روز،این فرصت را ایجاد کند و شروع به باز اندیشی بنماید طبعا جلو یک ناهنجاری وسیع برای ایران گرفته میشود وگرنه اشلو میشوی خامنه ای

 در شکسته شدن دروازه های افسانه ای ایران توسط اعراب وحشی و غارتگر که وارد چگونگی و دلایل و مباحث تاریخی آن نمیخواهم بشوم ، یک نکته حائز اهمیت هست که ایران نهایتا توانسته است علیرغم آنهمه خشونت تاثیر متقابل فرهنگ خود را ایجاد کند و به ظاهر پوسته ای به آن ببخشد که آن پوسته در حال حاضر شیعه گری میباشد و این شیعه گری مطلقا اسلام نیست ، اسلام همان هست که داعش دارد به جا می آورد و هر آنچه داعش امروز با مردمان میکند ، این دقیقا همان است که اعراب با نیاکان گرامی ما کردند و پذیرفتن نام اسلام وقتی که مرکز اسلام مکه و سنی گرایی هست و هم اینکه محمد گفت عترتی وسنتی / پس بدون برو و برگرد ایرانی مسلمان نیست مگر اینکه سنی باشد یعنی ایرانی مسلمان سنی که ایرانی میخواهد بماند

ذکر این نکته را هم لازم میدانم که سعد ابن ابی وقاص در پایان عمر زرتشتی شد و وارد مباحث و اسناد تاریخی این برنام نیز نمیگردم و این باز نشان دهنده آن هست که اگر ایران و جای جای آن به زیر سم ستم و زور اعراب و خیانت سلمان پارسی رفت ولی فرهنگ سترگ ایران اقتدار خود را از همان نخست نگه داشت و فرمانده لشکر عرب به زانو در آمد در برابر آنهمه بزرگواری و اقتدار فرهنگی که هنوز هم آنرا میتوانیم در جای جای جهان ببینیم

ماندگاری این اقتدار هنوز در آنجا نمایان هست که با اینهمه فشار و بدبختی که بر سر مردمان ایران زمین آمده است ،هنوز میتوان مشاهده نمود که ایرانیان بسیار انسانهای شریفی هستند که فقط به این اندازه بد شده اند و اگر این بلا ها سر هر مردم دیگری در هر جای دیگر جهان آمده بود ، وضعیت بسیار متفاوت تر میبود

 پس در یک کلام میتوان گفت که ایرانی مسلمان نیست و شیعه اسلام نیست

مردمی که هنوز سر سال نو سبزه سبز میکند پیام نوشدن و رستن را انتقال میدهد/ خامنه ای به دامان فرهنگ ایران بازگرد تا فرصت داری/ هر چند این گفتار من جایگاه اقتصادی خیلی ها را جابجا خواهد کرد و این ظرفیت هنوز در سیستم فعلی بررسی و برنامه ریزی نشده هست ولی به ناچار بهتر از اشلو شدنتان هست چون وقتی که اشلو بشوید دیگر ظرفیتی برای نوع و جنس شما باقی نمی ماند

هر روز با یک شعار مرگ بر خامنه ای بر در و دیوار شهر و روستا و خودرو و اتوبوس و ….که بدانی مرگ بر خامنه ای در زیر پوست شهر و روستا و ایران و خارج از ایران زنده هست و بدنبال فرصت اشلو کردنت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *