دلیل بیست و سه از ۴۴

خامنه ای مرد

 

البته یازدهم بهمن ماه ۲۵۷۶ را نبایست فراموش کرد ولی منتظر میشویم تا اخبار دقیق به بیرون بیایند

فردا روز رویارویی با حکومت ننگین اسلامی

پاینده ایران آزاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *