دلیل بیست و دو از ۴۴

خامنه ای الدنگ
هفتم آبانماه نخستین کلنگ را به قبر خودت چنان کوبیدی که دیماه گذشته صدایش در آمد و حال در تخریب بیش از پیش خود الدنگ و همه هم پیالگی هایت ضربه نهایی کلنگ را به قبر و سر و فرق خودت کوبیدی

مرتیکه الدنگ اجازه ساخت و ساز امامزاده در حریم درجه یک تخت جمشید میدهی؟

امروز با میراث استان پارس و اوقاف تماس گرفتم که تلفن میراث آنچه که در وب سایتشان بود گویا اشتباه بوده و اوقاف هم سیستم خودکار تلفنش کار نکرد
فعلا این ویدیو باشد تا صدایش بلند شود

  به خاطر حفظ تمامیت ارضی به محتوای جلسه ای که امروز در گردان  در بنیاد نخبگان نیروه های مسلح انجام شد اشاره ای نمیکنم و از آنجا که یازدهم تا هیجدهم هفت روز بوده است که تصمیمات اساسی اخذ شود با هم به روند طبیعی پیشرفت مبارزه نگاه میکنیم

دنیا چهار نعل به سمت پیشرفت و حرکت به سوی مارس میرود مخصوصا با لانچ و لندینگهای موفقی که کمپانی اسپیس ایکس دیروز داشت و همچنین کمپانی تسلا که مرد ستاره ای را به سمت مشتری روانه میکند و هم اکنون یک خودرو تسلا در مدار زمین در حال چرخش هست و لندینگهای موفق کمپانی اسپیس ایکس نشان از پیشرفت جامعه جهانی به سمت و سوی خردورزی و علم دارد ولی ما در ایران متاسفانه دچار الدنگهایی چونان شما هستیم که بایستی موتور جوان را در خیابان بگیرند و در حالتی که از بیماری دچار غش و ضعف میشود،‌یقه جوان نازنین میهنم را در خیابان بگیرند و ….. ننگ بر حکومت ننگین اسلامی، ننگ بر تمام آنها که نان حکومت ننگین اسلامی را میخورند و هم پیالگان شما هستند

به بزرگواری ایران سوگند که تک تک شما را به دادگاه های صالحه میسپاریم تا بدانید حرمت ایران را نگه نداشتن چه بهایی خواهد داشت

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *