دلیل بیست از ۴۴

خامنه ای الدنگ،‌مرتیکه پوفیوز دیگر حال تهوع از تو و جانیان و جلادان و قاتلان دور و برت دارم. یک وقت دشمن قویی بودی الآن که داری ضعیف و ضعیف تر میشوی دیگر ارزش دشمن من بودن را از دست میدهی وگرنه من را ضعیف میکنی/ و اینک که ضعیف شده اید بهتر است دست از سر کشور نازنینم برداری/ زمانی که  حامیانت اینچنین با ترس و لرز بایستی بیمارستان را در لباس روحانیت  ترک کنند که برایشان چتری سیاه باز میشود که  مثلا تک تیر انداز شاهرودی الدنگ را نزند بر طبق عکس زیر،‌دیگر خودت بفهم که بیرون جا برای نفس کشیدنتون تنگه  و درون هم که به زودی آش و لاش خواهید شد 

شاهرودی هنگام فرار از بیمارستان در حالی که جلو دهانش را عبایش گرفته است تا شناخته نشود مرتیکه الدنگ

بعد عبا را بگیری جلو پوز کثیفت و فرار را بر قرار ترجیح بدهی مرتیکه الدنگ بی همه چیز و متوهم

ننگ همه وجودتان را گرفته ،‌خفت از این بالاتر، و البته خفت بالاتر برای دولت سخیف آلمان که به تو الدنگ ویزا میدهد. البته آلمان مخصوصا از دوره خاتمی یار غار این آخوندهای چپاولگر  و ویرانگر ایران بود به عنوان مثال نگاهی به گزارشهای زیر بیندازیم

من خودم بعنوان یک خلبان اعتراضی به تحویل ایرباس به حکومت آدمکش ایران در پروژه بقاء حکومت ننگین اسلامی در پسابرجام بودم که برای همین هم از لندن به هامبورگ رفتم و تظاهراتی را ترتیب دادم که به زودی گزارشش را در یوتیوب خواهم گذاشت

مهم این هست که این فضا سازی و جو دادن نیاز به واکاوی و رمز گشایی دارد،‌حکومت ننگین اسلامی ایران و آلمانی ها روابط تنگاتنگ دیپلماتیک و اقتصادی خوبی دارند ،‌از آن گذشته ممکن است که این سفر حربه ای برای عاملان جنایت در ایران عزیزم باشد که طبعا اگر در اطاق های فکری به این پرداخته شده است به نوعی میخواهند جنبش و خیزش مارا به سخره بگیرند که ما حتی آمدیم اروپا و شخم ما را هم نتوانستید بزنید ( بخورید) و در ایران هم که آنچنان قلع و قمعتان میکنیم. که البته جا دارد به لهجه کاملا شیرازی و خودمونی بهشون بگوییم که میره بوو! گور خودتون رو کندید،‌خفت بارتون که دیگه هیچ جا جاتون نیست کثافتهای مفت خور بیکاره که رابط خدای صحرای سوزان و مردم ایران شدید که در خشم مردم ایران خواهید سوخت الدنگهای بی مایه

امشب با دو لینک یوتیوب و یک شعر تمام میکنم مرتیکه الدنگ خامنه ای و همه اون جوجه حزب اللهی هایی که الدنگ تر از اربابتون هستید

مرتیکه شاهرودی ترسو،‌خفت انسانیت هستید. از اینکه دشمنان دونی مثل شما دارم خیلی ناراحتم

کاشکی دشمنم یک کم مرد بود، به جان و روان همیشه پایدار ایران سوگند که مثل پتک بر سرتون فرود خواهم آمد و امانتان را خواهم برید بی همه چیزهای بی وطن و لقمه به حرام

میجنگم میمیرم و ایرانم رو پس میگیرم

و اما پیش از هر چیز ،‌خامنه ای الدنگ تو غلط کردی که در روز بزرگداشت کورش به جیره خوارانت دستور دادی که راههای منتهی به آرامگاه کورش را ببندند،‌الدنگ بی همه چیز

این هم سند فرار آدمهات ای آدم کش ،‌فرار مثل خوک که هر چند خوک صد شرف به وجود بی لیاقت شما دارد کثافتهای هرزه که حتی به درد خاکستر شدن هم نمیخورید

و این هم یک شعر که در پایان متن خوانده شدن همین شعر را در یک کار عروسکی میبینیم/ بازهم ننگ بر تو خامنه ای الدنگ بی همه چیز،‌مگر دستم به تو نرسد که ریشت را خودم میتراشم و بعد میفرستمت برای دادگاه

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادلان بجهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر بطالع مسعود خویشتن

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان بشما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

تا سختی کمان شما نیز بگذرد

در باغ دولت دگران بود مدتی

این (گل) ز گلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

ای تورمه سپرده بچوپان گرگ طبع

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

ای دوستان خوهم (که) بنیکی دعای سیف

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

پاینده ایران آزاد – خلبان آرشید مطیع قوانین – در زندان بزرگ بریتانیا- لندن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *